حوزه علوم پزشکی دانشگاه ازاد
اطلاعات واحدهاي مجري علوم پزشكي

واحدهاي مجري علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

رديف

واحد

معاون علوم پزشكي

نشاني

تلفن

نمابر

آدرس پست الكترونيكي

آدرس سايت

1

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان

فريبا زرگر شيرازي

استان هرمزگان، آبادان، ايستگاه 12، فيه، روبروي بيمارستان طالقاني صندوق پستي: 666 كدپستي: 6317836531

53360112-5(061)

53360111(061)

ni.abadan61@gmail.com

www.iauabadan.ac.ir

2

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آباده

-

آباده، بلوار شهيد چمران، خيابان دانشگاه كدپستي: 7391955838

07144351088 و 07144351076 و 97-07144351092

07144351077

deh@gmail.com

www.iauabadeh.ac.ir

3

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

-

استان گيلان، آستارا، كمربندي آستارا-رشت كدپستي:83159-43919 صندوق پستي: 1141

01344802220 و 01344802300

01344802310

info@iau-astara.ac.ir

www.iau-astara.ac.ir

4

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت ا... آملي

-

استان مازندران، آمل، جاده قديم آمل به بابل، فرعي دانشگاه آزاد اسلامي صندوق پستي: 678 كدپستي: 3358-461514

3- 01143217000

01143217043

info@iauamol.ac.ir

www.iauamol.ac.ir

5

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر

-

استان زنجان، ابهر،كيلومتر4جاده ترانزيت ابهرـ خرمدره كدپستي: 34367-45619

02435226912 و 02435226080

02435226988

info@abhariau.ac.ir

www.abhariau.ac.ir

6

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك

فاطمه قنبري

استان مركزي، اراك، ميدان امام خميني(ره)، بلوار امام خميني (ره) ، شهرك دانشگاهي امير كبير دانشگاه آزاد اسلامي صندوق پستي 567-38135

9 - 08634132451

08634130772

info@iau-arak.ac.ir

WWW.IAU-ARAK.ac.ir

7

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل

توكل موسي زاده

اردبيل، ميدان بسيج كدپستي: 5615731567 صندوق پستي: 467

04533728020 و 04533728022 و 04533728024 و 04533728029

04533727799

azad119@yahoo.com

www.iauardabil.ac.ir

8

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان

-

استان فارس، ارسنجان، بلوار دانشگاه كدپستي: 7376153161 صندوق پستي: 168-73761

12-07143523908 و 07143522482

07143522483

info@iaua.ac.ir

www.iaua.ac.ir

9

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه

صالح سليمي

آذربايجان غربي، اروميه، بلوار بسيج (جاده فرودگاه) صندوق پستي: 969 كدپستي: 63896-57169

04432719900

04432722702

info@iaurmia.ac.ir

www.iaurmia.ac.ir

10

دانشگاه آزاد اسلامي واحد استهبان

سيده زهرا قائمي

ميدان دانشجو،بلوارامام رضا(ع)،كدپستي: 64756-74518 صندوق پستي: 111

07153225004 و 07153225003 و 07153225002 و 07153225001 و 07153240012 و 07153240011 و 07153240009 و 07153225005 و 07153240013

53222129-071

info@iauest.ac.ir

www.iauest.ac.ir

11

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)

آرش قدوسي

 

اصفهان، خيابان جي شرقي، ارغوانيه، بلوار دانشگاه، صندوق پستي: 158-81595 كدپستي: 39998-81551

14-03135354001

03135354060

info@khuisf.ac.ir

www.khuisf.ac.ir

12

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد

-

استان فارس، اقليد ، ابتداي ورودي شهر، بلوار پاسداران صندوق پستي: 85939-73818

07144550026 و 0714455260

07144552181 و 07144552212 و 07144552182

info@iaueghlid@ac.ir

www.iaueghlid.ac.ir

13

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر

-

كيلومتر 2 جاده اهر تبريز كدپستي: 5451116714

04144235583 و 04144235584 و 04144239781 و 04144239782 و 04144232163 و 04144228211 و 04144235438 و 04144239758

04144227872

iau-ahar@yahoo.com

www.iau-ahar.ac.ir

14

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

-

اهواز، بزرگراه گلستان، فلكه فرهنگ شهر كد پستي: 61349-37333

24-06133348420 و 39- 06133348336

06133329191

ahvaz@Iaur6.ir

Iauahvaz.ac.ir

15

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايرانشهر

-

استان سيستان و بلوچستان، ايرانشهر، ميدان دانشگاه آزاد اسلامي

05437222729

05437224812

www.iauiranshahr.ac.ir

16

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل

سعيد علي نژاد معلم(مدير توسعه علوم پزشكي و رياست دانشكده پيراپزشكي)

استان مازندران، بابل، كيلومتر 3 بابل به قائمشهر كد پستي 37381-47471 صندوق پستي 755

32415000-32418000(011)

32415161

info@Baboliau.ac.ir

WWW.Baboliau.ac.ir

17

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد

-

استان خراسان شمالي، بجنورد، امتداد خيابان 17 شهريور جنوبي صندوق پستي: 9417694686

94-05832296982

05832296977

bojnord@iau9.ac.ir

و http://ub.ac.irwww.bojnourdiau.ac.ir

18

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد

محمدرضا محرابي

استان لرستان، بروجرد، ميدان نواب- خيابان يادگار امام(ره)

5- 06642518000 و 2-06642500201

06642518013

www.iaub.ac.ir

19

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب

-

بناب، ميدان امام علي (ع) كدپستي: 5551785176 صندوق پستي: 55518/134

5- 04137738893 و 7-04137744486

04137730393

info@bonabiau.ac.ir

www.bonabiau.ac.ir

20

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

-

استان هرمزگان، بندرعباس، چهار راه نخل خدا، بلوار دانشگاه، پرديس، صندوق پستي 1311/79158 كدپستي:7915893144

4-07616665500

07616665510

info@iauba.ac.ir

WWW.iauba.ac.ir

21

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز

-

استان گلستان، شهرستان بندرگز، كيلومتر يك اتوبان بندرگز- ساري كدپستي: 97179-48731 صندوق پستي: 119-48715

01734360402 و 01734360404

01734365070

Azad_bdg@yahoo.com

www.bandargaziau.ac.ir

22

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان

مدير علوم پزشكي: حميد محمودي پور

استان خوزستان، بهبهان، كمربندي اميركبير، بلوار شهيد بياني كدپستي: 6361713198

8-06152870105

06152870109

info@behbahaniau.ac.ir

www.behbahaniau.ac.ir

23

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند

عليرضا حسني

استان خراسان جنوبي، بيرجند، انتهاي خيابان غفاري كدپستي: 9717411111

5-05632449152

05632443101

info@iaubir.ac.ir

www.iaubir.ac.ir

24

دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران

-

تهران، خيابان دكتر شريعتي، خيابان شهيد خاقاني، خيابان عطاري مقدم، بن بست دانش كدپستي: 1936893813 صندوق پستي: 1495/19395

7-22006660

22004781 و 22615254

iautmu@iautmu.ac.ir

www.iautmu.ac.ir

25

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان

-

استان قزوين، تاكستان، كيلومتر 5 جاده همدان

7-02835270130

02835270165

rbt_un@yahoo.com

www.tiau.ac.ir

26

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

 

تبريز- ضلع شرقي اتوبان پاسداران- مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز كدپستي: 5157944533/ سايت شماره سه: تبريز- منظريه- خيابان سليمان خاطر- جنب مجتمع ورزشي كوثر- (دانشكده علوم پزشكي) كدپستي: 5174743196

6-33318681-041/سايت شماره سه:34792132-041

سايت شماره سه:34781496-041

info@iaut.ac.ir

www.iaut.ac.ir

27

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن

مجيد پويا

 

 

استان مازندران، تنكابن، كيلومتر 3 جاده چالوس صندوق پستي: 4684161167

9 - 01154271105

01154274409

info@toniau.ac.ir

www.toniau.ac.ir

28

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان

-

استان همدان، تويسركان، بلوار حيقوق نبي كد پستي: 85184-65816 صندوق پستي: 163

08134920042- 08134923288 - 08134926635-08134926634 -08134920253

08134925353

toyiaurv@gmail.com

tuyiau.ac.ir

29

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

-

تهران، پاسداران ، گلستان پنجم،‌خيابان مكران جنوبي، پلاك 91 كد پستي 1667934783 ، صندوق پستي: 936/19585

22977862 و 22977863 و 22977859 و 22952911 و 22978108

22977853

Ravabet-omomi@iau-tnb.ac.ir

www.iau-tnb.ac.ir

30

دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم

-

جهرم، بلوار آيت الله خامنه اي، جنب فرودگاه جهرم، مجتمع دانشگاهي امام مهدي صندوق پستي: 355/74135

2009-07154372000

07154372010

info@jia.ac.ir

Jia.ac.ir

31

دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس

سهيلا نظرپور

استان مازندران، چالوس، خيابان 17 شهريور ، روبه روي مسجد امام حسين(ع) صندوق پستي 397/46615

4-52226601 – 011

52226605 - 011

info@iauc.ac.ir

www.iauc.ac.ir

32

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال

-

خلخال، خيابان حضرت ولي‌عصر(عج)، صندوق پستي: 185 كدپستي: 5681733476 و 5681731367

1-04532451220

045232454905

info@Aukh.ac.ir

www.Aukh.ac.ir

33

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين

-

استان مركزي، خمين، بلوار شهداي دانشجو، بلوار دانشگاه، شهرك دانشگاهي كدپستي: 13485-38816 صندوق پستي: 171-38815

7-08646337801

08646337820

info@iaukhomein.ac.ir

www.iaukhomein.ac.ir

34

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

-

استان آذربايجان غربي، خوي، بلوار ولايت فقيه، كيلومتر پنج جاده خوي-سلماس، صندوق پستي 175/58135 كدپستي: 44799-58168

5-04436430001

04436430025 و 04436431352

prkhoy@yahoo.com

www.iaukhoy.ac.ir

35

دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب

-

استان فارس، خيابان دانشگاه، فلكه سرداران صندوق پستي: 7481783143-196

3-07153523990

07153523900

info@iaudarab.ac.ir

www.iaudarab.ac.ir

36

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

-

استان سمنان، دامغان، بلوار چشمه علي / كدپستي: 3671639998

14-02335225012

35225024

info@damghaniau.ac.ir

www.damghaniau.ac.ir

37

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

علي اكبر نظري

استان خوزستان، دزفول، كوي آزادگان، بلوار دانشگاه صندوق پستي: 313 كدپستي: 6461645169

9-06142420601

06142420890

info@iaud.ac.ir

www.iaud.ac.ir

38

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دندانپزشكي تهران

-

ساختمان گلستان: تهران، خيابان پاسداران، كوچه نيستان دهم، پلاك 2، كد پستي: 1946853314/ ساختمان نيستان: تهران، خيابان پاسداران، كوچه گلستان پنجم، پلاك 177، كد پستي: 1668649911

3-22564570 و 22542236 و 22557836

22580742

ravabet@dantaliau.ac.ir

dentaliau.ac.ir

39

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دورود

-

استان لرستان، ضلع جنوبي ميدان حضرت ابوالفضل (ع) ، كد پستي 688177355

5- 06654235003

4232626

dorood@ict.iau.ir

www.iau-doroud.ac.ir

40

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان

-

استان اصفهان، شهر دهاقان، مجتمع دانشگاهي واحد دهاقان، كد پستي 86416875511

6-53334052-031

53332240-031 و 53332210-031

info@dehaghan.ac.ir

www.dehaghan.ac.ir

41

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

-

 

 

استان گيلان، رشت، ميدان گاز، پل تالشان، مجتمع آموزشي امام خميني (ره) كدپستي:54919-41476 صندوق پستي: 3516-41335

3-01333422152 و 01333423308

01333447060

info@iaurasht.ac.ir

www.iaurasht.ac.ir

42

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

عباسعلي معين

سيستان و بلوچستان، زاهدان، خيابان دانشگاه،مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان ص پ 978-98135

05433441600 و 05433441600

33441099-054

university@iauzah.ac.ir

WWW.iauzah.ac.ir

43

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند

-

استان كرمان، زرند، ميدان دانشگاه، جاده سرباغ

9-03433450851 و 03433451110

03433450855

info@iauzar.ac.ir

www.iauzar.ac.ir

44

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

-

مجتمع علامه : زنجان ، اعتماديه ، خيابان شهيد منصوري ، دانشگاه آزاد اسلامي زنجان و مجتمع امام خميني (ره) : زنجان ، اراضي پايين كوه ، بلوار دانشجو

02433465634 و 02433460058 و 7-02433421001

02433464260

Info@iauz.ac.irو zanjan.azu@gmail.com

www.iauz.ac.ir

45

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري

قهرمان محمودي

استان مازندران، ساري، كيلومتر 7 جاده دريا صندوق پستي: 194-48164 ، كد پستي: 19318-48161

4-01133175333 و 3- 01133032891

01133033751

support@iausari.ac.ir

www.iausari.ac.ir

46

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه

غلامعلي مرادلي

استان مركزي، ساوه، كيلومتر 4 جاده نورعليبيك كدپستي: 15179- 39197

6-42433342-086

42433008- 086

info@iau-saveh.ac.ir

www.iau-saveh.ac.ir

47

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار

-

سبزوار، ميدان دكتر علي شريعتي، ميدان دانشگاه، انتهاي خيابان دانشگاه، بلوار سيادتي

05144646810

05144647513

pub@iaus.ac.ir

www.iaus.ac.ir

48

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراب

جعفر اكبرمهر

آذربايجان شرقي، سراب، كوي فرهنگيان صندوق پستي: 376-54716

04143223232- 04143228222

04143225135

info@iausa.ac.ir

www.iausa.ac.ir

49

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان

-

سروستان، ضلع شمالي جاده كمربندي صندوق پستي: 173-73451

5-07137844481

07137844478

universitysarvestan@gmail.com

www.iausarv.ac.ir

50

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان

زينب خالديان

سمنان، كيلومتر 5 جاده دامغان، ميدان سوكان، شهرك دانشگاهي

02333654040

02333654036

info@semnaniau.ac.ir

www.semnaniau.ac.ir

51

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

بشيريان

بلوار پاسداران، تقاطع سعدي ، صندوق پستي : 168

3-33288661(087)

33247713

info@iausdj.ac.ir

WWW.iausdj.ac.ir

52

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سيرجان

اسدالله بلوردي(مشاور ارشد علوم پزشكي)

استان كرمان، سيرجان، انتهاي بلوار هجرت، كدپستي: 7818813955

0344152300

03441523001

info@iausirjan.ac.ir

www.iausirjan.ac.ir

53

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود

حسين حسني

شاهرود، بلوار دانشگاه

02332396546 و 02332390560

02332390537

university@iau-shahrood.ac.ir

www.iau-shahrood.ac.ir

54

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهربابك

-

شهربابك، بزرگراه خليج فارس

03434113200 و 03434110005 و 03434110006 و 8-03434121203

03434114040

info@shahrbabakiau.ac.ir

Shahrbabakiau.ac.ir

55

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا

ايرج جوادي

استان اصفهان، شهرضا، انتهاي بلوار پاسداران صندوق پستي 311/86145

5-53543001و 7-53502706(031)

03153513213

info@iaush.ac.ir

www.iaush.ac.ir

56

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد

-

رحمتيه، مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي صندوق پستي 166 كدپستي: 8813733395

3-03833361000

03833361031

info@iaushk.ac.ir

www.iaushk.ac.ir

57

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز

جمال الدين الواني

استان فارس، شيراز، كيلومتر 5 شهر جديد صدرا

45-07136410040

07136410059

info@iaushiraz.ac.ir

www.iaushiraz.ac.ir

58

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان

-

 

خراسان شمالي، شيروان، خيابان دانشگاه كدپستي: 85997-94619

5-36243900 058

05836224117

shirvan@iau9.ac.ir

www.iau-shirvan.ac.ir

59

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي تهران

-

تهران، خيابان دكتر شريعتي، قلهك، اول خيابان يخچال صندوق پستي: 6466-19395 {دانشكده علوم و فناوري هاي نوين: تهران – خيابان شريعتي – بالاتر از پل صدر – خيابان موسيوند نبش خيابان كريمي / شماره تماس: 22237147} و {دانشكده شيمي دارويي: تهران – خيابان دكتر شريعتي – قلهك – اول خيابان يخچال / شماره تماس: 22606133 / فكس : 22237146}

5-22640051

22602059

info@iaups.ac.ir

www.iaups.ac.ir

60

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول

حميد حجتي

 

استان گلستان، شهرستان علي آباد كتول، بلوار دانشگاه كدپستي: 93451-49417

01734222300 و 01734224500 و 01734223300

01734225673 و 01734235141

ravabet@aliabadiau.ac.ir

www.aliabadiau.ac.ir

61

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فردوس

-

خيابان همافران، ‌دانشگاه آزاد اسلامي صندوق پستي 565 كد پستي : 9771848664

22225400 و32772540-32724903-32726701- 32732545- 32732544(056)

05632732548

info@ferdowsiau.ac.ir

www.Ferdowsiau.ac.ir

62

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان

شهناز شوشتري زاده

اصفهان-فلاورجان-بلوار بسيج-بلوار دانشگاه ،‌ص پ 155/84515 ك پ : 31167-84517

5-03137420134

37420136-031

edari@iaufala.ac.ir

www.iaufala.ac.ir

63

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد

-

فيروزآباد فارس ،شهرك دانشگاهي صندوق پستي 117-74715 كدپستي 7471913113

5-07138729701 و 5-07138736801

07138724405

Firoozabad@iauf.ac.ir

www.iauf.ac.ir

64

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي قشم

اصغر رزم آرا

قشم، شهرك نريمان، خيابان فرمانداري، ميدان نريمان صندوق پستي: 16179-79516

2-07635259151 و 07635259155 و 07635259154 و 07365259154 و 07635259186 و 07635259158 و 07635259157

07635259153

info@iau-geshmint.ac.ir

www.iau-qeshmint.ac.ir

65

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم

محمد جواد قاسم زاده

قم، پرديسان، بلوار دانشگاه

025132804040 و 02532808080

025132804040 و 02532808080

info@qom-iau.ac.ir

www.qom-iau.ac.ir

66

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان

-

قوچان، كيلومتر 4 جاده قوچان – مشهد

9-05147011001

05147011010

info@iaug.ac.ir

www.iauq.ac.ir

67

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون

مختار مختاري

كيلومتر 5 جاده كازرون- بوشهر صندوق پستي 168/73135 كد پستي : 7319846451

38- 07142243930

07142230508

info@kau.ac.ir

www.kau.ac.ir

68

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشمر

-

خراسان رضوي، كاشمر، بلوار سيد مرتضي، كيلومتر 4 مجتمع دانشگاهي آزاد اسلامي كدپستي: 9671697718

7-05155250500

05155250520

kashmar@iau9.ac.ir

www.iaukashmar.ac.ir

69

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

منصوره تجويدي

كرج، رجائي شهر، انتهاي بلوار موذن و استقلال، مجتمع دانشگاهي اميرالمومنين (ع) صندوق پستي: 313-31485

9-02634418143

02634418156

info@kiau.ac.ir

www.kiau.ac.ir

70

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان

حسن افتخار

كرمان، كيلومتر اول جاده جوپار

50- 03413210043

03413210051

info@iauk.ac.ir

WWW.iauk.ac.ir

71

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كليبر

حسن فتحي

آذربايجان شرقي، يك و نيم كيلومتري جاده اهر كدپستي: 5461963555

5-04144440162 و 5- 04144444911

04144443759

Kaleybarazad-79@yahoo.comو eoffice@iau-kaleybar.ac.ir

www.iau-kaleybar.ac.ir

72

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي كيش

-

استان هرمزگان، كيش، شهرك صدف، خيابان خراسان، نبش چهار راه شريعتي كدپستي: 7941989193

2- 07644464230

07644464233

info@iaukishint.ac.ir

iaukish.ir

73

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران

-

استان كهگيلويه و بويراحمد، شهرستان گچساران، كوي مدرس مجتمع دانشگاهي كدپستي: 63876-75818

0743232033 و 0743230317

0743232003

info@iaug.ac.ir

Iaug.ac.ir

74

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان

-

استان گلستان، گرگان، بلوار شهيد كلانتري، خيابان دانشگاه كدپستي: 39975-49147 صندوق پستي: 717

01732151434 و 01732151003 و 01732151787 و 01732153434

01732151913

info@gorganiau.ac.ir

Gorganiau.ac.ir

75

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد

-

گناباد، ميدان بسيج،بلوار دانشگاه

0515725000

0515725005

gonabad@iau9.ac.ir

www.iau-gonabad.ac.ir

76

دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستان

-

استان فارس، لارستان، شهر جديد ابتداي بزرگراه شهيد دادمان ،‌ ‌ كدپستي: 74318 - 95659

9-07152251002

07812248910

info@ iaularestan.ac.ir

iaularestan.ac.ir

77

دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان

-

استان گيلان، لاهيجان، خيابان كاشف شرقي، كدپستي: 39515-44169 صندوق پستي: 1616

3-01342229081

01342228701

info@liau.ac.ir

www.liau.ac.ir

78

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه

-

مراغه، اتوبان شهيد درخشي، صندوق پستي 345

9- 04137454506 و 04137454510

04137454504

dabir.maragheh@yahoo.comو maragheh@gmail.com

www.iau-maragheh.ac.ir

79

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند

-

آذربايجان شرقي، مرند، ميدان دانشگاه

0414224065 و 04142263555 و 04142231616

04142231616 و 04142260566

info@marandiau.ac.ir

www.marandiau.ac.ir

80

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مسجد سليمان

-

خوزستان، مسجد سليمان، سه راهي سد شهيد عباس پور،كدپستي 6491796581

2- 06143260091

06143260094

mis.dabirkhane@yahoo.com

www.iaumis.ac.ir

81

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

مهدي ملك نژاد

استان خراسان رضوي، مشهد، قاسم آباد، بلوار اماميه ،‌اماميه 59 ،‌ص پ 413/91735

4- 05136220010

05136220437

chif@mshdiau.ac.ir

www.mshdiau.ac.ir

82

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد

-

مهاباد، كوي دانشگاه صندوق پستي: 59135433 كدپستي: 5913933137

10-04442338608 و 04442338670 و 04442332002

04442336000

info@iau-mahabad.ac.ir

www.iau-mahabad.ac.ir

83

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهريز

-

مهريز، خيابان مطهري، خيابان يادگار امام، روبروي دانشگاه پيام نور كدپستي: 8981856571

4- 03532529100

03532528560

info@iaumehriz.ac.ir

www.iaumehriz.ac.ir

84

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد

-

استان يزد، ميبد، كيلومتر 3 جاده ميبد- يزد كدپستي: 8965151567

9- 03532370163

03532370969

Dabir@maybodiau.ac.ir

www.maybodiau.ac.ir

85

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

-

استان اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه كدپستي: 8514143131

03142291111

03142291016

info@iaun.ac.ir

www.iaun.ac.ir

86

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق

-

استان مركزي، نراق، خيابان ، امام خميني (ره) كد پستي :58719/37961

4-08664463481

08664463868

www.iau-naragh.ac.ir

87

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور

-

نيشابور، بلوارپژوهش كد پستي:9319797139

10-05142621901

05162615472 و 05142610004

info@iau-neyshabur.ac.ir

www.iau-neyshabur.ac.ir

88

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين

سيد عباس سيادتي

پيشوا، شهرك نقش جهان كدپستي: 74895-33817

14-02136725010 و 02136724674

02136724767

info@iauvaramin.ac.ir

www.iauvaramin.ac.ir

89

دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

-

همدان، شهرك شهيد مدني، بلوار امام خميني، بلوار پروفسور موسيوند، كدپستي: 15743-65181

15- 34494000- 081

08134494025

iauh@iauh.ac.ir

www.iauh.ac.ir

90

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج

-

كيلومتر 4 جاده اصفهان ، ساختمان مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج صندوق پستي : 93686- 75914

14- 07433313212

07433312200

info@IAUyasooj.AC.IR

iauyasooj.ac.ir

91

دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد

احمد شجري

يزد، بلوار پرفسور حسابي، ميدان عالم ، بلوار شهداي گمنام ، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي يزد كدپستي 8916871967

9- 03538211391

03538215034

info@iauyazd.ac.ir

www.iauyazd.ac.ir

 

تاریخ به روز رسانی: 1397/08/14
تعداد بازدید: 2094
Powered by DorsaPortal