حوزه علوم پزشکی دانشگاه ازاد
معرفي مديريت اعتباربخشي و تعالي خدمات باليني

معاون دفتر توسعه خدمات سلامت و مديريت اعتباربخشي و تعالي خدمات باليني: سركار خانم دكتر سميه حسام

 

·         هيئت علمي واحد تهران جنوب

·         مدرك تحصيلي :PHD مديريت خدمات بهداشتي درماني


 معرفي مديريت اعتباربخشي و تعالي خدمات باليني

اعتباربخشي به منظور ايجاد اعتماد عمومي از وجود و اجراي فرآيندهاي مبتني بر استاندارد و در نظر گرفتن پيامدهاي سلامت، به عنوان يك ابزار سيستماتيك و هدفمند، جهت تأمين ايمني بيمار، همراهان و كاركنان و بهبود مستمر كيفيت تمام خدمات قابل ارائه در بيمارستان، مديران و رهبران نظام سلامت را در عمل به وظايف خطير خود در حوزة مراقبتي ياري مي نمايد

مديريت اعتباربخشي و تعالي خدمات باليني  به صورت تخصصي در زمينه اعتبار بخشي (آموزش، مشاوره و عمليات ارزيابي انطباق) براي ارتقاء كيفيت بيمارستانهاي تابعه دانشگاه آزاد اسلامي فعاليت مي نمايد و هم اكنون نيز با استفاده از جديدترين تكنيك هاي اعلام شده از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  به منظور ارزيابي ميزان انطباق با استاندارد هاي ملي به بيمارستان هاي فوق الذكر ياري رسانده تا كاستي ها و نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي نمايند و با ارايه راه حل هاي كاربردي آن ها را تا دريافت درجه يك اعتبار بخشي ملي همراهي مي نمايد

 

اهداف اختصاصي اعتباربخشي و تعالي خدمات باليني

1-    ارزشيابي مستمر سنجه هاي  اعتبار بخشي درمان ملي با تاكيد بر رويكرد سيستماتيك ارزشيابي تدوين و پايش شاخص هاي كيفي  تجزيه وتحليل شكايات مديريت ريسك

2-  ارزشيابي مستمر سنجه هاي  اعتبار بخشي آموزشي ملي بيمارستانها

3- برنامه ريزي جهت اخذ گواهينامه اجراي الگوهاي كيفيت توسط حداقل يكي از بيمارستانهاي دانشگاه ازاد اسلامي

4-  استقرار نرم افزار دانشگاه سالم در واحدهاي دانشگاهي در واحدهاي دانشگاهي مجري اين طرح

 

وظايف مديريت اعتباربخشي و تعالي خدمات باليني

1- تعيين اهداف و استراتژي هاي كلان اعتباربخشي در بيمارستانها و درمانگاههاي  تابعه

2-    تشكيل جلسات , كارگروهها و تيم هاي موثر در اعتباربخشي  در بيمارستانها و درمانگاههاي  تابعه

3-     پشتيباني و نظارت فعال و مستمر بر اجراي اعتباربخشي در بيمارستانها و درمانگاههاي  تابعه  

4-     برنامه ريزي و پيگيري جهت هم افزايي وتبادل اطلاعات و تجربيات  بيمارستانها و درمانگاهها در زمينه حيطه هاي استانداردهاي اعتباربخشي

5-     تنظيم و تدوين برنامه هاي توانمند سازي كاركنان سازمان در زمينه اعتباربخشي  در بيمارستانها و درمانگاههاي  تابعه

6-     انجام بازديدها و مميزي بيمارستانها  در زمينه اعتباربخشي

7-    نظارت بر آموزش تيم ارزياب اعتباربخشي دانشگاه آزاد

8-    تهيه برنامه عملياتي سالانه و پايش مستمر آن

9-    پيگيري اخذ گواهينامه اعتباربخشي بين المللي براي بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي

10-         يكسان سازي فرمهاي بيمارستاني

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1396/03/27
تعداد بازدید: 5110
Powered by DorsaPortal