حوزه علوم پزشکی دانشگاه ازاد
دفتر توسعه خدمات سلامت
اهداف و برنامه ها

دفتر توسعه خدمات سلامت با هدف غائي ارتقاء كيفيت بخش باليني دانشگاه آزاد اسلامي ايجاد گرديده و فعاليت خود را در 4 حيطه خدمات سلامت ، اعتباربخشي و تعالي خدمات باليني ، پرستاري و مامائي و اقتصاد سلامت آغاز نموده است  و در پي آن است تا به منظور ارتقا ء مستمر كيفيت و كميت خدمات بهداشتي درماني به مهم ترين رسالت خود كه همانا تامين ، حفظ و ارتقاء سطح علمي و عملي ارائه خدمات سلامت بيمارستانهاي تحت پوشش خود و ايفاي نقش فعال در ارتقاي سلامت جامعه است دست يابد .

 اهداف كلي دفتر توسعه خدمات سلامت

 

1-    استفاده بهينه از منابع موجود در زمينه هاي نيروي انساني ، منابع مالي و املاك و تجهيزات

2-      پيگيري جذب منابع جديد خصوصا در بعد نيروي انساني در مقاطع كارشناسي و بالاتر و پزشكان متخصص

3-      ارتقاء توان علمي و عملي نيروي انساني موجود با استفاده از  آخرين علوم و فنون علمي و آموزشي قابل دستيابي

4-      تقويت نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف و همچنين استفاده از فرصت هاي موجود

5-     رعايت قانونمندي و قانون مداري و ارزش هاي اسلامي و اخلاقي جامعه

6-      تلاش در جهت كسب رضايت گيرندگان خدمت و ارائه پاسخ مناسب به توقعات و انتظارات ارباب رجوع و همكاران

7-  تلاش در جهت تعامل و همكاري مناسب بين بخشي و همچنين ارتباط مناسب با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه  هاي علوم پزشكي ديگر در جهت برآورده كردن اهداف سيستم

8- جلب مشاركت كليه پرسنل شاغل در سازمان با استفاده از تجربيات ، نظرات و پيشنهادات آنان به منظور ارائه خدمات مطلوبتر و ايجاد محيطي پر نشاط

چشم انداز

ما بر آنيم تا:
1- بيمارستانهاي دانشگاه آزاد در رده برترين بيمارستان هاي كشور با ارائه مراقبتهاي درماني با كيفيت برتر و كمترين هزينه ها شناخته شوند.
2- بيمارستانهاي دانشگاه آزاد به عنوان بهترين بيمارستان ارايه دهنده مراقبت هاي درماني با بالاترين استاندارد ها توسط بيماران، پزشكان و كاركنان انتخاب شوند.
3- بيمارستانهاي دانشگاه آزاد پيشتاز استفاده از فناوريهاي نوين در خدمات درماني وآموزشي باشند
4- بيمارستانهاي دانشگاه آزاد به عنوان برترين مركز آموزشي ارائه دهنده خدمات آموزشي به دانشجويان و دستياران و ساير گروه هاي پزشكي و رشته هاي وابسته شناخته شوند
5- بيمارستانهاي دانشگاه آزاد از ديدگاه وزارت بهداشت، عموم مردم، پزشكان و كاركنان به عنوان معتبرترين و مجهزترين بيمارستان باشند

  وظايف دفتر توسعه خدمات سلامت

1.      سياست گذاري هاي كلان براي توسعه خدمات سلامت

2.      نظارت و مديريت درمان بيمارستانهاي تابعه حوزه علوم پزشكي دانشگاه

3.      هماهنگي با مديريت توسعه منابع معاونت علوم پزشكي دانشگاه در نحوه تامين و توزيع نيروي انساني و تامين منابع

4.      نظارت و كنترل دفاتر اعتباربخشي و تعالي سلامت، دفتر خدمات سلامت،گروه اقتصاد سلامت و پرستاري و مامائي واحدها و مراكز درماني دانشگاه

5.      نظارت و اعلام ضوابط و مقررات در حوزه سلامت دانشگاه

6.       بررسي در زمينه نيازهاي آموزش باليني واحدهاي تابعه و هماهنگي جهت رفع نيازها ي ديده شده

7.      نظارت بر نحوة برآوردو جذب اعتبارات و تجهيزات پزشكي مورد نيازبراي واحدهاي تابعه

8.      نظارت بر نحوة الو يت بندي و نياز سنجي درخواستهاي بيمارستانها و مراكز درماني تحت پوشش دانشگاه

9.      نظارت بر نحوة كارشناسي جهت راه اندازي و احداث  و يا تجهيز و ارتقاء مراكز درماني جديد

10. نظارت بر نحوة انجام اعتباربخشي واحدهاي تابعه

11. بررسي پيشنهادات ايجاد بيمارستان و اعلام نظرات كارشناسي

مديركل


مدير كل دفتر توسعه خدمات سلامت : دكتر امين قاسم بگلو

·         هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي  تهران

·         مدرك تحصيلي :PHD مديريت خدمات بهداشتي درماني

تاریخ به روز رسانی: 1398/02/21
تعداد بازدید: 5301
Powered by DorsaPortal